Про кафедру:

Кафедра криміналістики входить до складу Інституту кримінальної юстиції і здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на всіх факультетах та інститутах Національного університету «Одеська юридична академія». На кафедрі здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів на денній та заочній формі аспірантури за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.